Politică de confidențialitate

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Asociația Aberdeen Angus România, cu sediul social în Sibiu, str. Octavian Goga, nr.1, et. 1, jud. Sibiu, România, CUI: RO 31168722, înființată prin Încheierea civilă nr. 201/2012, denumită în continuare Asociația Aberdeen Angus România, vă aduce la cunoștință următoarele:

Avem calitatea de operator conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 privind protecţia datelor. În acest sens, colectăm și prelucrăm date personale, iar prin prezenta informare vă explicăm modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite.

Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor

Datele cu caracter personal prelucrate sunt: nume/prenume; cod numeric personal; adresă e-mail; nr. telefon, funcţia și societatea unde lucraţi, etc.

Aceste date sunt prelucrate în scopuri determinate de activitatea societăţii creșterea animalelor, comercializarea acestora, producerea și comercializarea cărnii, precum și orice altă activitate pentru care societatea noastră este autorizată conform dispozițiilor legale.

Datele sunt necesare în scop:

  • contractual (în vederea încheierii și executării contractelor specifice activității de către societatea noastră); inclusiv, executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv realizarea activităţilor efectuate de noi în interesul dumneavoastră în virtutea contractului dintre noi;
  • legal (în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a subscrisei);
  • de marketing (informarea în legătură cu produsele/ serviciile noi; invitaţii la evenimente; interviuri/ articole; acordarea de beneficii de loialitate și pentru îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor și produselor oferite).

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele arătate mai sus se va face numai cu consimţământul dumneavoastră.

Perioada colectării și prelucrării

Societatea declară că nu va opera decât cu acele date care sunt necesare pentru atingerea scopului specific al prelucrării și sunt colectate și prelucrate doar pe perioada de derulare a contractelor, respectiv până la expirarea tuturor obligaţiilor contractuale, după care se arhivează pe durata termenului legal.

În momentul închiderii anuntului  dvs., este posibil să reținem anumite date în măsura în care acest lucru este necesar pentru (i) îndeplinirea obligațiilor noastre legale, cum ar fi în scopuri fiscale, contabile ori de audit sau (ii) pentru soluționarea unei plângeri sau a unui litigiu în instanță ori pentru a ne conforma cu o solicitare din partea unei autorități (de ex., în legătură cu punerea în aplicare a legii). Vom păstra doar acele date care sunt relevante pentru astfel de scopuri și vom șterge aceste date în momentul expirării perioadei de păstrare aplicabile sau statutare ori în momentul îndeplinirii scopului legal.

Sursa datelor și modalitatea de prelucrare

Datele sunt obţinute în parte, direct de la dumneavostră – partenerii contractuali, în parte din surse publice.

Prelucrarea datelor se face cu respectarea cerinţelor minime de securitate pentru a preveni utilizarea sau accesul neautorizat la aceste date şi vom preveni încălcarea securităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu legislaţia aplicabilă.

Datele dumneavoastră vor fi supuse unui proces decizional automatizat (incluzând crearea de profiluri) necesar încheierii sau executării contractului/contractelor. În acest sens, am pus în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dumneavoastră legitime, având dreptul de a obține intervenția umană, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Persoanele care lucrează în numele operatorului date cu caracter personal au prevăzute în contractul de muncă/ fișa postului clauze de confidenţialitate și prelucrează datele în conformitate cu procedurile interne privind prelucrarea datelor.

Destinatarii datelor

În vederea desfăşurării activităților în legătură cu contractul, în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale și a obiectivelor de marketing, comunicăm aceste date către operatori terți sau împuterniciţi, societăți din grup sau societăți terțe, autorități publice.

Datele cu caracter personal vor fi transmise spre prelucrare catre un împuternicit al operatorului ( serviciul extern de contabilitate, serviciul extern de IT, persoane fizice sau juridice cu care avem încheiate convenții de conlucrare sau colaborare, etc) .Am luat măsuri ca imputerniciții noștri să respecte confidențialitatea datelor, să prelucreze datele personale într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva distrugerii, pierderii sau a deteriorării accidentale.

Respectăm şi asigurăm în mod strict secretul contractual. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligaţiilor legale.

Transferuri internaționale

Intenționăm să transferăm datele dumneavoastră către state terțe sau organizații internaționale.

În orice moment în care transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE, ne asigurăm de faptul că acestora li se oferă un nivel de protecție similar prin implementarea a cel puțin una din următoarele garanții:

Comunicare

Vom comunica cu dumneavoastră prin email, SMS sau prin aplicația de notificare în legătură cu Serviciile noastre, cu privire la publicarea anuțului dvs. pe site-ul nostru, cu privire la taxa de postare, etc,  pentru a vă informa în cazul în care anunțul  a devenit activ/a expirat și în legătură cu alte mesaje referitoare la tranzacții în legătură cu Serviciile noastre. Dat fiind faptul că este imperativ pentru noi să vă transmitem astfel de mesaje referitoare la tranzacționare, e posibil să nu puteți renunța la astfel de mesaje.

Drepturile persoanei vizate

Revizuim în fiecare an datele colectate şi analizăm în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menţionate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligaţiilor legale.

Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale (dreptul de acces la datele personale care vă privesc, dreptul de rectificare a datelor când sunt inexacte sau incomplete; dreptul la ştergerea datelor în anumite circumstanţe; dreptul de restricționare a prelucrării în anumite circumstanţe, pe perioada care ne permite verificarea exactității acelor date; dreptul de a vă opune prelucrării în anumite circumstanţe; dreptul de a vă retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor la care ați consimţit anterior, dreptul de a fi notificat, în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator, precum și dreptul la portabilitatea datelor în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră. Totodată aveţi dreptul de a depune o plângere în fața Autorităţii de Supraveghere.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul societăţii sau la Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal al societății.