Condiții de eligibilitate privind ECO-SCHEMA-BUNĂSTAREA TINERETULUI BOVIN LA ÎNGRĂȘAT

Se acordă ca plată anuală compensatorie pentru tineretul bovin la îngrășat ( tineret femel și mascul din specia bovine cu vârsta de maximum 32 de luni la data livrării la abator la greutatea de minimum 450 kg în viu/cap). Această plată compensatorie se acordă pe UVM, iar pentru calculul echivalent UVM se utilizează următorii coeficienți de conversie a animalelor:

 • 0,4 UVM pentru bovine sub șase luni;
 • 0,6 UVM pentru bovine de la șase luni la 2 ani;
 • 1,0 UNV pentru bovine peste 2 ani.

     Pentru a beneficia de sprijinul aferent ecoschemei de bunăstare tineret bovin la îngrășat crescătorii de animale trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

1. Cerințele generale:

 • tineretul bovin să fie identificat și înregistrat în SNIIA;
 • exploatația de bovine să fie înregistrată sau autorizată sanitar-veterinar, conform legislației în vigoare;
 • să solicite sprijin pentru un efectiv rulat/an per beneficiar de maximum 5000 de capete de tineret bovin la îngrășat;
 • efectivul eligibil de tineret bovin trebuie să fie deținut în explotație minimum 6 luni până la data livrării în vederea sacrificării; sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada de deținere de 6 luni au intrat, respectiv au ieșit în/din exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de același beneficiar;
 • să livreze animalele pentru sacrificare la abatoare autorizate sanitar-veterinar;
 • greutatea la livrare în vederea sacrificării către un abator autorizat este de minimum 450 kg în viu pe cap.

2. Cerințele specifice:

 • pentru sprijinul „creșterea cu cel puțin 15% a spațiului disponibil alocat fiecărui animal” să asigure fiecărui animal, exploatat în sistemul semiintensiv și/sau intensiv, în perioada de stabulație a anului de cerere, un spațiu util din adăpost cu 15%  mai mare decât standardul minim prevăzut în Ordinul nr. 10/2023 (adică suprafața disponibilă pentru tineretul bovin îngrășat să fie de: până la 150 kg/cap – 1,725 mp; 150-220 kg – 1,955 mp; 221-300 kg – 2,07 mp; peste 300 kg – 2,875 mp);
 • pentru sprijinul „asigurarea condițiilor de confort sporit în zona de odihnă”, utilizează o cantitate de materiale sub formă de așternut de cel puțin 3 kg/cap tineret bovin/zi.

Plata compensatorie se acordă dacă sunt îndeplinite ambele condiții pentru cele două tipuri de sprijin accesate împreună.
Documentele care se depun împreună cu cererea de plată pentru ecoschema bunăstare tineret bovin la îngrășat sunt:

 • copie autorizație/înregistrare sanitar-veterinară aferentă exploatației pentru care se încheie angajamentul voluntar anual;
 • schița grajdului/spațiului de creștere (din suprafața totală construită se elimină suprafața aferentă spațiului de hrănire dacă este amplasat pe sol, suprafața stâlpilor, adăpători);
 • documente de intrare, în funcție de proveniență: copii de pe facturi de achiziție, documente de circulație, certificate sanitar-veterinare, filă/file din carnetul de comercializare împreună cu copia atestatului de producător, acte de mutație, acte fătări, după caz;
 • documente de ieșire, după caz:

                  – copia documentului/documentelor de livrare către abator/terț, copia avizului de însoțire a animalelor de la exploatația cu cod ANSVSA la destinația de livrare/abator;
                  – copia documentelor care dovedesc moartea animalelor

 • copiile rapoartelor de clasificare;
 • documente pentru sacrificare în regim de prestare de servicii: copia avizului de livrare de la crescător la abator, copia facturii de prestare a servicului de abatorizare, copiile rapoartelor de clasificare;
 • situația centralizatoare a intrărilor și ieșirilor pentru perioada aferentă decontului întocmită pe baza documentelor de intrare-ieșire din care rezultă trasabilitatea de la intrarea în exploatație până la livrarea către abator și îndeplinirea cerințelor referitoare la perioada de 6 luni, livrarea către abator la o greutate de minimum 450 kg în viu și vârsta la data livrării către abator. Această situație centralizatoare se depune la APIA atât pe suport electronic, cât și pe suport hârtie;
 • documentul din care rezultă că este îndeplinită condiția privind respectarea spațiului disponibil alocat fiecărui animal mai mare cu 15% față de standardul minim;
 • documentele care atestă îndeplinirea cerinței pentru „asigurarea condițiilor de confort sporit în zona de odihnă” sunt:
  • copie a facturii/facturilor de achiziționare/a documentelor de intrare a materialelor folosite sub formă de așternut;
  • copia fișei de magazie, dacă există materiale folosite pentru așternut pe stoc la data de 1 ianuarie a anului;
  • copii ale bonurilor de consum ;
  • copie a registrului de evidență de aplicare a materialelor din care să reiasă: data (ziua) aplicării, cantitatea și locul în care au fost utilizate materialele sub formă de așternut, nr. de animale existent la momentul aplicării din care să rezulte cantitatea de 3 kg/cap/zi;

Decontul și documentele specifice se depun semestrial, respectiv în luna iulie pentru activitatea de creștere și îngrășare desfășurată în perioada 1 ianuarie— 30 iunie, în luna ianuarie a anului următor anului de angajament pentru care se solicită sprijin, pentru activitatea de creștere și îngrășare desfășurată în perioada 1 iulie—31 decembrie.

Pentru mai multe informații legate de accesarea acestui tip de ajutor, ne puteți contacta!